Linda Whitney *

Linda Whitney *
Valley City, ND

“Fancy Shawl Dancer”
Mezzotint
24 x 18