Kristin Casaletto

Kristin Casaletto
Augusta, GA

“Debutante”, 2010
etching & mixed media on clothing iron